Exhibition Tallinn A - gallery, 2020 09 17

Exhibition Tallinn A - gallery, 2020 09 17

 Autoriaus pamąstymas apie parodą
„Tarytum juvelyrika“

Neturiu jokių pretenzijų į „grynuosius“ juvelyrus. Bet kas galėtų uždrausti? Juolab, kad kadaise tai
studijavau Taline. Prie šio reikalo pripuolu protarpiais, kai susikaupia kitos kūrybos ruošinių ir
atliekamų idėjų. Paprovokuotas skambių pavadinimų: Amber trip, Silver Festival, Metalofonas ir
kitų, kartais įsiveliu, nors manydamas, kad esu ne iš to „cecho“, turiu omeny - juvelyrų...
Taigi, požiūris dvejopas . Bet man tai rūpi.
Ką pateikiu, įvardinčiau industriniu stiliumi. Todėl medžiagos toli gražu ne elitinės - aliuminis,
bronza, kvarcas, ready made , metalo įrankių fragmentai ... Ir dar , atsiprašau, kartais gintaras.
Atsiduodu į Jūsų (profų) rankas.
Sėkmės kritikuojant!
Pagarbiai,
Romualdas

 

 

Author’s reflection on the exhibition “Looks Like Jewellery”

 I do not claim the title of a “pure” jeweller. But who could prevent me from doing so? Especially given the fact that I once studied in Tallinn. I work episodically, when I have an overload of work pieces and ideas from other creative endeavours. Provoked by such high-sounding titles as Amber Trip, Silver Festival, Metallophone and others, I sometimes get myself into this, yet I think of myself as not belonging to this guild, I mean, the guild of jewellers… So, I have an ambiguous approach. But I really care about all this.

I would describe the style of my works as industrial. That is why the materials that I use are far from elite, namely, aluminum, bronze, quartz, ready-mades, fragments of metal tools… And, oh yes, sometimes amber. I put myself into your (professional) hands.

Best of luck with your criticism!

 Best regards,

Romualdas

 

 

 

Back to blog